بیزه دنیاده عنایت ایلین فاطمه دی یر یوزون نوریله جنت ایلین فاطمه دی خلق ایدوب عالمی خلاق سماوات و زمین آدینی خلقته زینت ایلین فاطمه دی

..

تسلیت ایرانم

.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است

سال 1396

سال 1396

سال 1396
میلاد آیت روشن رستگاری

میلاد آیت روشن رستگاری

میلاد آیت روشن رستگاری
یاد شهیدان رجایی و باهنر

یاد شهیدان رجایی و باهنر

یاد شهیدان رجایی و باهنر
بازدید کارشناسان نظام آراستگی محیط کار از مرکزASD

بازدید کارشناسان نظام آراستگی محیط کار از مرکزASD

بازدید کارشناسان نظام آراستگی محیط کار از مرکزASD
دی ان ان